St-Pierre-Jolys – Antoine Hacault 係一名加拿大講法文嘅律師,最近被控超速,臨上卻被通知唔使上庭住。

因為 Antoine 係往來文件表示,拘捕佢嘅警察一直用英文,而佢懷疑犯事嘅地點係法語多數區,當地警察應該有能力即時同佢法文對答。

雖然皇家騎警表示呢個情況,只說英文警察應該請求法文同事支援,但 Antoine 表明拘捕好多時情況緊急,應該警察本身懂得雙語。

檢控當局最終係日前申請中止訴訟。

CBC