Douala – 好多前殖民地都會要前宗主國道歉,但最近法國藝術家嘗試係喀麥隆豎立雕像,對「移民罪行」道歉。

但佢月初設立雕像,但好快就被當地政府下令下架,雖然有好多人都對雕像表示歡迎。

F24