Nyugotszenterzsébet – 匈牙利一個村落最近想起巴士站,但發覺要買執照,都要1500 歐。

但村政府無錢找數,但發覺起個更亭只需要1450歐,連工帶料,於是起咗個更亭,同時都係車站。

RTL 匈牙利