Bream – 好多地方都會樹立「五月柱」,等人係附近載歌載舞,慶祝春天來臨。

而係告士打郡嘅當地,一個聲稱17世紀已經開始擺設5月柱的地方,最近被當局表示違反城規會嘅決定而被移除。

當局表示,因為五月柱位於一個15世紀嘅警署前面,五月柱會「有礙觀瞻」,因此要申請城規會批文。

每日電訊報

舉報錯字:Fb 訊息留言板