Bitsch – 好多地名,係本身語文無問題,但會被外國人有不恰當聯想。

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新

例如瑞士地方 Bitsch,德文無問題,英文就變成賤人 Bitch 嘅同音。最近有瑞士blogger 開始介紹呢個地方,於是有人開始朝聖。

瑞士德文20分鐘報

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 | 舉報錯字:Fb 訊息留言板