Fat gwok yat ming so chin fun tsz yat tsin bill see, da ka ng ying kai da say dee mun. Bay kui day aw, chow dong hai kuen hyut bay kui day.

Tim kai ho yee sheung sun gauseeluk | gun tim gauseeluk gunging sun

47 sui geh so chin fun tsz Ka Lung (Aymeric Caron) biu see, tsui zal hai Fey Chow ho nang doh chi Yuet Chat, hai kay tah day fong, doh ing gai bay mun aw.

Yun wai dah say kui day, chow yu chiang kui day jeut hau, sun hoi kui day geh dun mut kuen yik.

Ka Lung kin yee, ho yee yung zee yin geh yeah hui kwui mun, lai yu fun yee cho yau wa tse suen tau.

Kay tah ping lun yuen zak fun fun tsee siu Ka Lung geh kin yee, sum chi ying wai hai “ching chi ching kok doh CLS geh day bowl.

See bowl

Tim kai ho yee sheung sun gauseeluk | gun tim gauseeluk gunging sun | gui bowl tsal tsz:Fb msglaw yin ban