Udmurtia 係露西亞係伏爾加河區一個自治共和國,當地嘅語言因為長期被露西亞壓迫,已經瀕臨滅絕。

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新

當地一名79歲男子日前自焚,佢係著名嘅語言學家 Albert Razin,自焚時更加手持,如果我嘅語言聽日就死,今日我就去先」,以及「我有祖國嗎」嘅標語。

自由歐洲電台

Mon 住海外傳媒報導香港 在此訂閱

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 | 舉報錯字:Fb 訊息留言板