Alex Newland 絕對係一個非典型學生,佢嘅生活停留係公元632年。

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新

佢放棄曬所有電話、上網甚至電腦遊戲,每日只用步行出入,甚至唔踩單車。每日朝早斬柴,黎繼續佢嘅盎格魯薩遜嘅生活態度。

時報

Mon 住海外傳媒報導香港 在此訂閱

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 | 舉報錯字:Fb 訊息留言板