BBC 都經常面對政府削減經費嘅問題,但高層表示,減少經費其實幫咗露西亞同契丹。

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新

佢地表示,削減經費只會令契丹同露西亞宣傳更大聲,令真相被滅聲。

時報

Mon 住海外傳媒報導香港 在此訂閱

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 | 舉報錯字:Fb 訊息留言板