G 歐陸鐵幕以西, G 遠東及次大陸, L 英聯邦地方, 汶萊, 聯合王國

汶萊針對同性戀新法例 惹英防衛省關切

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 汶萊 – 當地宣布收緊同性戀法例,引起英國防衛省嘅關注。

Continue reading