G 中近東及北非, Namibia, S 侵事特集

西南非洲國家出 video 向侵侵直認自己係非洲第一屎坑國家

不毛之地-美國總統當奴侵日前形容多個非洲及中南美洲國家係屎坑國家,好多國家認真抗議,但非洲國家納米比亞卻有人整出惡搞短片。

Continue reading