G 東南西非利, 尼日

終於有比埃及軍樂隊更惡頂嘅德國國歌版本!

當大家覺得埃及軍樂隊已經係人類極限,但最近德國聯邦總理蕭凌志外訪非洲,令德國媒體有新發現。

Continue reading