G 澳紐及太平洋群島, 湯加

疫情爆發以黎未有個案 湯加最終失守

湯加係至今少數,從武漢肺炎疫情爆發以黎,未有一宗確診嘅地方。

Continue reading