Title Photo: twitter
卜加利士 – 當地第一區市長日前收到大學教授建議,將白露西亞係當地使館所在路,以被盧卡申科當局從壞人航空上擄走嘅記者為名,改名做「博德士路Roman Protasevich」 。

訂閱總裁深入國際評論

市長表示會向市議會提交建議,表示呢個建議令白露西亞使館出入收信都要見住呢位異見份子,不失為當地政府出啲力嘅做法。

歐洲新聞網

訂閱總裁深入國際評論  | 點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 | 舉報錯字