Title Photo: INSTAGRAM/ @GILSONMACHADONETO
紐約畢竟都係好左膠地方,因此好多地方無打疫苗唔入得。

訂閱總裁深入國際評論資助總裁食拖羅

連到訪當地出席聯合國國會議嘅巴西總統寶薩龍都無情講,佢係當地一間pizza 舖頭,都無法入內,要係街邊食。

NBC

訂閱總裁深入國際評論  |資助總裁食拖羅點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 | 舉報錯字