Lübben 市民對當地火車站有一樣不滿,就係車站唔夠泊車位,朝朝早要搶。

訂閱總裁深入國際評論資助總裁食拖羅

雖然最近當局增加咗103個車位,但起咗係站房另外一邊,呢邊停車要上去月台,要去附近平交道過返鐵路對面,成10分鐘先去到大堂。

其實延長地底隧道到停車場係可以解決問題,但德鐵表示2026年先可以幫延長隧道開工。

NDR

訂閱總裁深入國際評論資助總裁食拖羅點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 | 舉報錯字