G 中近東及北非, 巴林, 阿拉伯聯合大公國

巴林同油長國 都要中國疫苗打第三針 但係要輝瑞!

巴林同油長國,都對契丹疫苗正式實施要求打第三針嘅要求。

Continue reading