G 歐陸鐵幕以東, 克羅地亞

目標克里米亞打咗去克羅地亞 露西亞無人機全面失控?

薩格京 – 週五克羅地亞市民突然發現一隻蘇制無人機,墜毀當地市郊,一度唔清楚係露烏交戰嘅邊一方。

Continue reading