G 歐陸鐵幕以西, 直布羅陀

直布羅陀原來已經係城市180年

海外領地直布羅陀一直爭取獲得「城市」資格,但最近發現1842年,女皇維多利亞其實已經頒授咗。

Continue reading