G 歐陸鐵幕以西, 愛丁堡, 聯合王國, 蘇格蘭

W 愛丁堡酒店俾人恥笑好似 💩 emoji

W 愛丁堡酒店,最近被當地人恥笑,好似電話上「屎」 emoji 嘅造型。

Continue reading