Title Photo by AgnosticPreachersKid on Wikipedia, under cc-by-sa license.
拜登好似跛跛地腳鴨咁,但國會似乎唔客氣,繼續要佢強硬甚至對露西亞都要強硬。

訂閱總裁深入國際評論資助總裁食拖羅

17名兩黨參議員,更加連署要求拜登驅逐300名露西亞外交官,以回應露西亞唔准美國使館聘請當地僱員。

路透社

訂閱總裁深入國際評論  |資助總裁食拖羅點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 | 舉報錯字