Reggio Calabria – 好多人對健康碼都好敏感,要用都會抗議,甚至有啲政府怕到唔敢實施。

訂閱總裁深入國際評論

但義大利一名22歲想紋身,林唔到idea,卻將自己健康碼紋係手臂上。

RTBF

訂閱總裁深入國際評論  | 點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 | 舉報錯字